BT jezyki FBFor English scroll down

Мамі Бабі Тарг (Mami Babi Targ) на Літньому Екологічному Ринку на МТП у Познані.
Обмін одягом та аксесуарами для дітей та вагітних.

29 серпня 2020 р. | 10.00-15.00 | Міжнародна Виставка у Познані (MTP)

Запрошуємо вас на Мамі Бабі Тарг (Mami Babi Targ) у вересні просто неба, подія відбудеться у рамках Літнього Екологічного Ринку організованого на MTP у Познані.
Mami Babi Targ це прекрасна можливість позбутися дитячого вбрання та одягу для вагітних, яке загаялося в шафі, або нагода придбати привабливий одяг для дітей. Це також місце для зустрічі, розмови та проведення часу в компанії інших батьків.
Під час зустрічі батьки можуть вимінювати речі між собою або, якщо обмін неможливий, здійснювати готівкові операції. У будь-якому випадку, це привабливе рішення: приїжджаючи на Мамі Бабі Тарг, батьки позбавляються зайвих речей, які переходять до іншої сім’ї та отримують «друге життя», і водночас можуть знайти щось нове для своїх дітей.

Бабі Тарг (BABI TARG) на Літньому Екологічному Ринку на MTP у Познані

Провітрювання шаф на свіжому повітрі!

30 серпня 2020 | 10:00-15:00 | Міжнародна Виставка у Познані (MTP)

Запрошуємо вас на Бабі Тарг (Babi Targ) у вересні під відкритим небом, виставка відбудеться у рамках Літнього Екологічного Ринку організованого на MTP у Познані.
Babi Targ це чудовий захід з провітрювання шаф, перша подія такого типу в Польщі, що регулярно організовується з 2007 року у Познані, Гданську, Бидгощі та Лодзі. У міру розвитку заходу учасники надали йому неповторного характеру. Окрім обміну учасники почали також купувати та продавати одяг, який вони виставляли.
Babi Targ став чудовою можливістю знайти неповторний одяг та унікальні прикраси за невеликі гроші. Це також чудова альтернатива для всіх тих, хто поєднує свою любов до моди з екологічним способом життя – одяг здобуває друге життя, а у нас є додаткові кошти в гаманці.
Babi Targ® – найдавніша та найбільша подія такого типу в Польщі!

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ТА ЯКІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ?

Обов’язковою є вимога закривати рот і ніс, носити рукавички або дезінфікувати руки на місці події. Кожна особа повинна мати при собі індивідуальні засоби захисту, тобто маску, а також повинна дотримуватися зобов’язання підтримувати соціальну дистанцію, дезінфікувати руки при вході в зону події, в туалетах та на майданчику заходу, користуючись загальнодоступними дезінфекційними засобами.

ЯК УВІЙТИ / В’ЇХАТИ НА ТЕРИТОРІЮ ЗАХОДУ?

Вхід на подію буде можливий через Східну браму, за адресою вул. Глоговська (Głogowska) (навпроти Двірцевого мосту (Most Dworcowy)).
Увага! Ви можете увійти/в’їхати на подію лише один раз – неможливо повторно увійти на територію події після виходу з MTP-простору. Температуру вимірюватимуть на вході в зону події.
На території вистави є платна автостоянка MTP (вартість: 20 злотих – один в’їзд). В’їзд з вул. Буковська (Bukowska) навпроти готелю Шератон, ворота № 7. Рекомендуємо купувати паркувальну карту через портал: www.tobilet.pl.

БІЛЕТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ / ПОМІЧНИКІВ:

Вхідний квиток на Бабі Тарг є іменним та разовим (це означає, що неможливо повторно зайти в зону події після виходу з території MTP).
Квитки для Учасників та їх Помічників доступні лише в Інтернеті на вебсайті www.tobilet.pl:
ЕКСПОНЕНТИ НА ПОДІЇ БАБІ ТАРГ: 45 злотих (розмір стійки 1,5 х 1 м, ціна квитка охоплює можливість внести: дві сумки чи валізи або стелажі з одягом, забороняється виставляти вироби ручної роботи на території Бабі Тарг).
ПОМІЧНИКИ: 10 зл

О КОТРІЙ ГОДИНІ МОЖНА УВІЙТИ НА ТЕРИТОРІЮ ВИСТАВКИ І ЩО СЛІД ПАМ’ЯТАТИ УЧАСНИКАМ/ПОМІЧНИКАМ:

В день події вхід на місце проведення події для Учасників виставки та Помічників відбувається з 9:00 до 10:00 ранку.
Ви повинні принести із собою на подію квиток з видимим QR-кодом (на своєму телефоні або у видрукованому вигляді). Кожен Учасник-експонент може придбати максимум 1 квиток для Помічника. Помічник повинен супроводжувати Експонента під час перевірки квитка. Ліміт багажу – 2 предмети. Одна стійка не може займати більш ніж місяце 150 см х 100 см. Можна зайняти лише попередньо куплене місце.

ЩО В РАЗІ ДОЩУ:

Якщо захід буде перенесено до закритого приміщення через погодні умови, розташування стендів буде адаптоване до можливостей приміщення. У цьому випадку вибрати місце не вдасться, його призначить Організатор.

БІЛЕТИ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ:

Вхід на Літній Екологічний Ринок є платний та коштує: 5 злотих
Квиток, придбаний для Літнього Екологічного Ринку, дозволяє пересуватися в просторі Бабі Тарг. Квитки можна придбати на сайті www.tobilet.pl.

MAMI BABI TARG at Letni Targ Ekologiczny (Summer Ecological Market) at MTP in Poznań

Exchange of clothes and services for babies and maternity clothing.

August 29, 2020 | 10.00-15.00 | MTP

We would like to invite you to Mami Babi Targ in an open-air version, which will be held as part of the Letni Targ Ekologiczny (Summer Ecological Market), organized at the MTP in Poznań.

It is a great opportunity to get rid of baby and maternity clothes and clothes that are just lying in the wardrobe, or to buy nice, quality clothes for children. It is also a place to meet and spend time in the company of other parents.
In any case, it is an attractive solution for parents come to Mami Babi Targ and get rid of unwanted items that go to another family, they get a second life and at the same time they can find something new for their children.

BABI TARG at Letni Targ Ekologiczny (Summer Ecological Market) at MTP in Poznań

30 August 2020 | 10: 00-15: 00 | MTP

We invite you to the next Babi Targ in the open-air version, which will take place as part of Letni Targ Ekologiczny (Summer Ecological Market), organized at the MTP in Poznań.
Babi Targ is a great opportunity to clear out your wardrobe. The oldest event of this type in Poland, opperating since 2007 in Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz and Łódź. As the event developed, the participants brought their own character to it. The swap exchange also turned into a buy and sell event for the clothes brought.
Babi Targ trades as an opportunity to find unique clothes and unique jewellery for money. It is also a great alternative for all those who combine their love of fashion with an ecological lifestyle – clothes gain a second life, and you get some additional money in your pocket.
Babi Targ® is the oldest and largest event of this type in Poland!

IMPORTANT INFORMATION:

HOW TO PREPARE AND WHAT SAFETY RULES SHOULD BE FOLLOWED AT THE MAMI AND BABI TARG?
At the event site, it is compulsory to cover the nose and mouth with a face mask. The wearing of  gloves or the disinfecting hands. Each person must, in all respects, be equipped with personal protective equipment, i.e., first of all, have a mask, all people must have a mask with them, it is  mandatory to comply with the obligation to keep a mask with you, you must also comply with the social distancing rules, disinfecting hands upon entering the event site, and also at each stall. Hand sanitiser and appropriate disinfectants should be used.

HOW TO ENTER / EXIT THE FAIR AREA?

Entry to the initial eastern way, at ul. Głogowska (opposite the Dworcowy Bridge).
Warning! You can enter / exit the event only once – it is not possible to re-enter the event area after leaving the MTP space. Your temperature will be measured at the entrance to the event area.
At the local fairgrounds, a paid MTP car park (cost: PLN 20 – single entry).
Entrance from ul. Bukowska opposite Sheraton, gate no. 7. It is recommended to buy a parking card through the portal: www.tobilet.pl.

TICKETS FOR EXHIBITORS / HELPERS:

The ticket to Mami and Babi Targ is personal and only permits the holder to enter the event once (which means that it is not possible to enter the event area or leave the MTP space).
Tickets for Exhibitors and their Helpers are available only online at www.tobilet.pl:
EXHIBITORS IN THE BABI TARG AREA: PLN 45 (the size of the stand is 1.5m x 1m, the price includes: two bags or suitcases or racks with clothes, it is forbidden to exhibit handicrafts in the Mami and Babi Targ).
AUXILIARIES: PLN 10

HOW TO ENTER THE FAIR AREA AND WHAT YOU HAVE TO REMEMBER WHILE BEING AN EXHIBITOR / HELP:

On the day of the event, admission to the place of the event for Exhibitors and Helpers – takes place from 9:00 to 10:00.
You should bring a ticket with a visible QR Code (on your phone or printed) with you to the event. Each Exhibitor may only purchase a maximum of 1 ticket for the Helper / s. The assistant must accompany the Exhibitor during the ticket inspection. Luggage limit up to 2 items. One stand cannot take up more than approx. 150 cm x 100 cm of space. Only a previously booked place can be taken.

WHAT IF WEATHER IS BAD:

If the event is relocated to an indoor area due to unfavourable weather conditions, the arrangement of the stands will be adapted to the hall’s capabilities. In this case, it will not be possible to choose the place, it will be appointed by the Organizer.

TICKETS FOR VISITORS:

Admission to Letni Targ Ekologiczny (Summer Ecological Market) is payable and costs: PLN 5
A ticket purchased for Letni Targ Ekologiczny (Summer Ecological Market) allows you to move around in the space of Mami and Babi Targ. Tickets can be purchased at www.tobilet.pl.