Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet „W krainie czarów”  z siedzibą w Poznaniu, na os. B. Chrobrego 21e/39, 60-681 Poznań, jest Administratorem Twoich danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem info@babilad.pl; pod numerem telefonu +48 608 437 377; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wykonania umowy, którą z nami zawierasz, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
III. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV. Okres przechowywania danych
1.Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.
VI.    Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    prawo do przenoszenia danych;
f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII.    Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie przez nas dla Ciebie usług.
VIII.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o Twoje dane osobowe.