INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.    Administratorem Twoich danych osobowychjest Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet „W krainie czarów” z siedzibą w Poznaniu, na ul. Lodowej 19D/4, 60-227 Poznań.
2.    W sprawach związanych ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:
o   mailowo – adres e-mail: info@babilad.pl;
o   telefonicznie – pod numerem telefonu +48 608 437 377;
o   pisemnie – adres: Lodowa 19D/4, 60-227 Poznań.
3.    Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wykonania umowy, którą z nami zawierasz, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
4.    W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia uzasadnionej podstawy do ich przetwarzania – np. przez czas zawarcia umowy czy wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
6.    Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. W każdym momencie możesz żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych, np. w przypadku cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera.
7.    Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, np. firmie obsługującej naszą stronę internetową czy obsługującą zapisy internetowe na udział w wydarzeniach.Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe. Wszystkie podmioty z którymi współpracujemy zobowiązane są do zachowania w poufności powierzonych danych.
8.    W związku z ochroną twoich danych osobowych przysługuje Tobie:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


9.    Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy.
10. Pamiętaj, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o Twoje dane osobowe.

Regulamin Ośrodka Rozwoju Osobistego Kobiet „W krainie czarów”, właściciela Babiląd i organizatora Babiego Targu oraz wydawcy newslettera.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO KOBIET „W KRAINIE CZARÓW”

§ 1

1. Niniejszy regulamin dotyczy wszelkich imprez, warsztatów, wystaw których organizatorem jest Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet „W krainie czarów” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Lodowej 19D/4, 60-227 Poznań zwany dalej „Ośrodkiem”.
2. Udział w wydarzeniach, o których mowa w ust. 1 jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikami wydarzeń mogą być osoby pełnoletnie oraz małoletnie za zgodą wyrażoną przez rodzica/opiekuna, bądź pod jego opieką. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być udzielona w formie pisemnej. W przypadku braku zgody na udział małoletniego w wydarzeniu wyrażonej przez rodzica/opiekuna, Ośrodek ma prawo odmówić wstępu małoletniemu na wydarzenie.
4. Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany warunków uczestnictwa, wprowadzenia ograniczeń wiekowych w dostępie do poszczególnych wydarzeń.

§ 2

1. Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Ośrodek są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przyjętych w miejscu organizacji wydarzenia oraz zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla innych uczestników wydarzenia, a także zachowania w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami panującymi w miejscach publicznych. W przypadku zachowania stwarzającego zagrożenie dla innych, bądź niezgodnego z zasadami porządku publicznego Ośrodek ma prawo odmówić uczestnikowi dalszego udziału w wydarzeniu.
2. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do poszanowania mienia znajdującego się w miejscu odbywania się wydarzenia i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem albo zaniechaniem.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas wydarzenia.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z siłą wyższą, w szczególności dotyczące warunków atmosferycznych, strajków, przerw w dostawie energii elektrycznej czy mediów spowodowanych awarią oraz innych podobnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zakłócenie przebiegu czy też odwołanie wydarzenia.

§ 3

 1. Udział w wydarzeniu oznacza równocześnie:
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet „W krainie czarów” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Lodowej 19D/4 (60-227), do celów związanych z realizacją wydarzenia,
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie ochrony danych osobowych,
 • udzielenie nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz wykorzystywanie utrwalonego wizerunku
 • związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez Ośrodek,
 • zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej Ośrodka oraz w mediach społecznościowych. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Ośrodka z tego tytułu. W przypadku osób małoletnich, niniejszej zgody udziela rodzic lub opiekun.

§ 4

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 31.07.2018 r.
 2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: www.babilad.pl.
 3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Zmiany regulaminu są wiążące z momentem ich opublikowania na w/w stronie internetowej. Zmiana nie dotyczy osób, które zawarły umowę lub złożyły oświadczenie związane z uczestnictwem w wydarzeniu przed wejściem zmiany regulaminu w życie.

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER OŚRODKA ROZWOJU OSOBISTEGO KOBIET „W KRAINIE CZARÓW”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.babilad.pl oraz www.babitarg.com (dalej jako „Strona”).
 2. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet „W krainie czarów” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Lodowej 19D/4 (60-227), zwany dalej „Ośrodkiem”.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika w formularzu dostępnym na Stronie adres e-mail, Ośrodek przesyłać będzie wiadomości e-mail z informacjami o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek, w szczególności o Babich Targach.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne, bezpłatne i bezterminowe, a udzielona zgoda na korzystanie z usługi może zostać w każdym momencie cofnięta.
 5. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest konieczne dla rejestracji w usłudze Newsletter.
 6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na Stronie:
  a.    wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej https://bit.ly/BabiTargWTwoimMieście
  b.    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  c.    wyrażenie / niewyrażenie na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail,
  d.    zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu zamieszczonego pod formularzem zapisu,
  e.    naciśnięcie na przycisk „prześlij”.
 7. Potwierdzając subskrypcję usługi Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego Regulaminu do celów promocyjnych i informacyjnych, o których mowa w ust. 3.
 8. Potwierdzenie subskrypcji usługi Newsletter stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować w każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez przesłanie wiadomości z tytułem „REZYGNUJĘ” na adres info@babilad.pl.
 10. Każdy Newsletter zawiera:
  a. informację o Ośrodku jako nadawcy Newslettera,
  b. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  c. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 11. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z terminem podanym wraz z informacją o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie zrezygnuje on z otrzymywania Newslettera.
 12. Usługobiorca Newslettera zobowiązuje się do niedostarczania treści bezprawnych. W przypadku dostarczania przez Usługobiorcę Newslettera treści niezgodnych z prawem, bądź niniejszym regulaminem, Ośrodek zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z usługi Newsletter.
 13. Dla korzystania z usługi Newsletter wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 14. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Newslettera można zgłaszać na adres e-mail: info@babilad.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 15. Regulamin obowiązuje od dnia 31.07.2018.

II. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet „W krainie czarów” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Lodowej 19D/4 (60-227), zwany dalej „Ośrodkiem”.
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest Ośrodek.
 3. W każdej chwili odbiorcy Newslettera przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Każdy odbiorca Newslettera posiada prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania Newslettera Ośrodka.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przed Administratora do czasu rezygnacji z otrzymywania Newslettera.