Prowadzisz sklep z naturalnymi kosmetykami? Tworzysz własną biżuterię? A może szyjesz nerki z resztek materiałów?
Zgłoś się na KIERMASZ RZECZY NATURALNYCH I ŁADNYCH, który odbędzie się w ramach Babiego Targu 11 lipca 2021, w godzinach 12.00-15.30 na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KIERMASZU W RAMACH BABIEGO TARGU® W DNIU 11.07.2021:
1. Organizatorem wydarzenia pt.: „Babi Targ” oraz towarzyszącego mu „Kiermaszu rzeczy naturalnych i ładnych”, odbywającego się w na terenie MTP w Poznaniu 11 lipca 2021 jest: Joanna Stankiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Stankiewicz Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet “W krainie czarów” w Poznaniu (60-681), Os. B. Chrobrego 21E/39.

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w kiermaszu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnictwo w kiermaszu jest odpłatne i kosztuje 120 zł netto (+23% VAT). W ramach opłaty zapewniamy przestrzeń 1×2 m, pierwszeństwo wejścia na teren i informacje o Wystawcy (nazwa + adres strony lub fanpage’a lub profilu na Instagramie) w opisie wydarzenia na www.babilad.pl, w wydarzeniu na www.facebook.com/Babilad oraz w relacji na Instagramie oraz możliwość wprowadzenia jednej osoby do pomocy.
 3. Uwaga – Pomocnik/Pomocniczka musi być z Wystawcą przy pierwszym wejściu na teren wydarzenia.
 4. Zgłoszenie należy wysłać mailowo na adres info@babilad.pl.
  W zgłoszeniu należy zawrzeć:
  – nazwę i adres strony/fanpage’a danej marki,
  – opis marki,
  – rodzaj przedmiotów, które zostaną wystawione,
  – zdjęcia do wykorzystania,
  – dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu – osoby Zgłaszającej).
  Osoby, które chcą otrzymać fakturę muszą w zgłoszeniu przesłać dane do faktury.
 5. Spośród zgłoszonych marek Organizator wybierze te, które wezmą udział w kiermaszu. Od decyzji Organizatora nie ma odwołań. O przyjęciu na listę Wystawcy zostaną poinformowaniu mailowo i będą mieli 3 dni na uiszczenie opłaty. Nie uiszczenie opłaty w terminie skutkuje usunięciem Wystawcy z listy. Lista Wystawców zostanie ogłoszona najpóźniej 5 lipca na stronie www.babilad.pl, w wydarzeniu na FB i w relacji na Instagramie.
 6. Wstęp na miejsce wydarzenia dla Wystawców odbywać się będzie wyłącznie w godzinach 9.00-10.15. Wydarzenie kończy się o godz. 15.30. Wystawcy mają 30 minut na demontaż stoisk.
 7. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas wydarzenia rzeczy.
 8. Organizator nie pobiera prowizji od sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozliczenia Wystawców z Urzędem Skarbowym.
 9. Po stronie Wystawców leży aranżacja stoiska. Wydarzenie odbędzie się w plenerze (w przypadku niepogody zostanie przeniesione do wnętrza), więc nie ma możliwości podłączenia do prądu.
 10. Stoisko ma wymiar 200 cm x 100 cm przestrzeni.
 11. Za wszelkie powstałe w wyniku działań Wystawcy zniszczenia odpowiada sam Wystawca.
 12. Osoby biorące udział w kiermaszu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, a także podporządkowywać się poleceniom członków służby informacyjnej i służby porządkowej Organizatora.
 13. Służby porządkowe Organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na wydarzenie lub usunięcia z terenu wydarzenia osoby będącej pod wpływem alkoholu lub osoby, której zachowanie stwarza zagrożenie dla innych Uczestników oraz osoby, która nie podporządkowuje się nakazom regulaminu.
 14. Na terenie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk. Uczestnik musi we własnym zakresie wyposażyć się w materiały ochrony osobistej, w tym przede wszystkim w maseczkę, powinien również stosować się do obowiązku zachowania dystansu społecznego, dezynfekować dłonie w momencie wejścia na teren wydarzenia, w toaletach i na terenie wydarzenia, korzystając z własnych lub ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji. Każdej osobie wchodzącej na teren wydarzenia będzie mierzona temperatura. Każda osoba wchodząca na teren wydarzenia musi również wypełnić oświadczenie epidemiologiczne oraz oświadczenie dotyczące posiadania aktywnego Unijnego Certyfikatu COVID, a w przypadku gdy posiada taki Certyfikat musi okazać go przy wejściu.
 15. W razie nieprzestrzegania procedur wymienionych w punkcie 14 Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren wydarzenia osób, które odmówią wypełnienia procedur bezpieczeństwa lub natychmiastowego wyprowadzenia Uczestnika z terenu wydarzenia i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania odpowiednich służb, jeśli Uczestnik nie będzie stosował się do procedur bezpieczeństwa.
 16. Wstęp na wydarzenie będzie możliwy poprzez Bramę nr 5.
 17. Podczas wydarzenia nie można prowadzić jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa
 18. Każda osoba biorąca udział w kiermaszu udziela zgody na wykorzystanie wizerunku z fotorelacji z wydarzenia. Organizator oświadcza, że zdjęcia wykonane podczas wydarzenia będą wykorzystywane w celach promocyjnych Organizatora, na co Uczestnik/-czka wyraża zgodę. Uczestniczce/Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania wizerunku.
 19. Każda osoba biorąca udział w kiermaszu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążące są postanowienia Organizatora.
 20. Osoby, które dopuszczą się załamania postanowień niniejszego regulaminu lub nie będą stosować się do zaleceń Organizatora będą proszone o opuszczenie wydarzenia bez prawa do zwrotu kosztu biletu.
 21. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone Organizatorowi, MTP lub innym Uczestnikom.